Algemene voorwaarden

XL10 hanteert voor de zakelijke markt de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Arjo B.V., gevestigd te Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 06080486. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op: XL10 Training | Opleiding B.V. (KvK 54615909), XL10 Care B.V. (KvK 56631588) en XL10 Training B.V. (KvK 54613884).
Versie 18072022

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.
 2. Opdrachtnemer: de rechtspersoon, hierna te noemen: Arjo B.V., die de opdracht als bedoeld onder 1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Arjo B.V. gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Arjo B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Arjo B.V. een opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt door Arjo B.V. aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk met Arjo B.V. zijn overeengekomen.
 4. De klant heeft na bevestiging van de opdracht een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

Artikel 4: Inschakeling medewerkers en derden

Tenzij anders overeengekomen staat het Arjo B.V. vrij een (andere) medewerker van Arjo B.V. aan te wijzen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst of hiervoor een derde in te schakelen.

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), andere door de overheid opgelegde heffingen, reiskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen.
 2. Arjo B.V. zal de eventuele financiële consequenties van een verandering in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden met opdrachtnemer bespreken.
 3. Arjo B.V. is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: Arjo B.V. moet voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer uren maken dan in eerste instantie overeengekomen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of, in het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Arjo B.V. gerechtigd hun prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 6: Termijnen

 1. De door Arjo B.V. opgegeven termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. Arjo B.V. is bij overschrijding van de termijnen eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.
 2. In geval de opgegeven termijn door een wijziging in de opdracht wordt overschreden, is dit niet aan Arjo B.V. toe te rekenen.

Artikel 7: Betaling, ontbinding en opschorting

 1. In de regel factureert Arjo B.V. om de twee weken. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder zicht op enige korting, verrekening of om opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Arjo B.V. is vereist.
 2. Arjo B.V. is gerechtigd vóór aanvang van haar werkzaamheden een vooruitbetaling te vragen.
 3. Arjo B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Arjo B.V. dientengevolge gelden schade, indien:
  • Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert.

In geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever; in bovengemelde gevallen zijn alle vorderingen die Arjo B.V. ten laste van opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

 1. Maatwerk trainingen:

Na bevestiging van de opdracht is annulering niet meer mogelijk. Het verschuiven van de trainingsdata tot vier weken voor de geplande trainingsdata is kosteloos. Voor het verschuiven van trainingsdata binnen vier weken voor de geplande datum, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 1. van 15 tot 28 dagen voor de geplande datum: € 325,00 per dagdeel
 2. binnen 14 dagen voor de geplande datum: € 525,00 per dagdeel

Open trainingen – annulering of wijzigingen na inschrijving:

 1. Vervanging: Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere deelnemer (van hetzelfde bedrijf) zijn/haar plaats innemen. Dit dient van te voren te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 2. Annulering en kosten: Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een training alleen schriftelijk, per e-mail aan info@xl10.nl, annuleren. Kosteloos annuleren kan tot drie weken (15 werkdagen) voor aanvang van de training. Na deze termijn zijn hier kosten aan verbonden. Wij brengen hiervoor de gemaakte onkosten (voorbereiding en locatiekosten) in rekening. Bij annuleren binnen drie werkdagen brengen wij het volledige bedrag in rekening.
 3. Voor avond- en/of weekend trainingen geldt een toeslag van 15%.
 1. Indien naar oordeel van Arjo B.V. het voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vertrouwen is komen te vervallen, bijvoorbeeld door een discrepantie tussen de verwachtingen van opdrachtgever en Arjo B.V. is zij gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst dan wel recht op schadevergoeding voor opdrachtgever te ontbinden.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt onderneemt Arjo B.V. de volgende stappen:
  • na 30 dagen ontvangt de opdrachtgever de 1e herinnering
  • na 45 dagen ontvangt de opdrachtgever de 2e herinnering
  • na 60 dagen zoekt Arjo B.V. telefonisch contact met de opdrachtgever. Hieruit voortvloeiende afspraken worden schriftelijk of per mail bevestigd aan de opdrachtgever.

na 90 dagen (of dat wat er met de opdrachtgever overeengekomen is) de afspraak niet nagekomen? Dan wordt het te vorderen bedrag overgedragen aan een deurwaarder. Alle incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Arjo B.V., haar personeel en/of voor Arjo B.V. werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Arjo B.V. conformeert zich daarbij aan de geldende privacy wetgeving.
 2. Arjo B.V. verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Arjo B.V. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Arjo B.V.

Artikel 9: Klachten

 1. Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook, wordt door Arjo B.V. in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Stuur uw vraag of klacht naar info@xl10.nl. Dan treedt de streefdoorlooptijd in van 6 weken. Indien dit langer gaat duren maken wij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar.
 2. Arjo B.V. registreert de klacht in het CRM systeem en de klantverantwoordelijke van Arjo B.V. wordt ingelicht. Hij / zij doet onderzoek naar de aard en inhoud van de klacht.
 3. De klantverantwoordelijke lost de klacht zo mogelijk meteen op. Hij/zij informeert de klant en als de klacht afdoende is behandeld, bevestigt de klant dit aan Arjo B.V. per e-mail aan info@xl10.nl. Indien de klantverantwoordelijke de klacht niet op kan lossen, neemt de algemeen directeur de klacht over.
 4. De algemeen directeur neemt binnen 2 werkdagen contact met de klant op. De klacht wordt waar nodig verder geüpdatet met de verkregen informatie uit dit contactmoment.
 5. Wat de concrete vervolgstappen worden, wordt per mail gestuurd door de algemeen directeur aan de klant en klantverantwoordelijke.
 6. De vervolgactie wordt uitgevoerd en de klacht wordt afgehandeld.
 7. De klacht wordt afgesloten indien de klant akkoord gaat met de voorgestelde afhandeling. De klant stelt Arjo B.V. per e-mail hiervan op de hoogte en de klacht is afgehandeld.
 8. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de geboden oplossing, kan schriftelijk de bemiddeling van de geschillencommissie, in persoon van DOC Nederland B.V., worden ingeroepen. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Arjo B.V. bindend. Eventuele consequenties worden door Arjo B.V. snel afgehandeld. U wordt aangeraden een kopie van de correspondentie die over de klacht is gevoerd, bij deze brief in te sluiten. Het adres is: DOC Nederland B.V. T.a.v. Geschillencommissie, Gildenstraat 27, 7005 BL Doetinchem.
 9. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard.
 10. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een aanbieding aan of een overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
 11. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Arjo B.V. uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het netto factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie, behoudens in het geval van eigen opzet of grove schuld van Arjo B.V.
 2. De aansprakelijkheid van Arjo B.V. die samenhangt met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door derden (opdrachtnemers van Arjo B.V.) is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Arjo B.V. in redelijkheid op derden kan verhalen.
 3. Arjo B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- en/of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst zal lijden in de uitvoering van de met Arjo B.V. gesloten overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om en is zelf verantwoordelijk om Arjo B.V. steeds tijdig alle voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijke en juiste informatie te verschaffen alsmede te zorgen voor de – overeengekomen – terbeschikkingstelling van medewerkers en faciliteiten van opdrachtgever zelf. Opdrachtgever vrijwaart Arjo B.V. van iedere vordering in dit verband.
 5. Wanneer door derden een vordering wordt ingesteld tegen opdrachtgever waardoor opdrachtgever Arjo B.V. regres zouden kunnen nemen, dient opdrachtgever Arjo B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, hen te betrekken in de besprekingen over de vordering en hen in de gelegenheid te stellen zich tegen de vordering te verweren dan wel namens hen te betalen. Wanneer opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, draagt hij in geval van regres de bewijslast dat dit geen invloed heeft gehad op de omvang van de vordering van de derde en dat opdrachtgever zijn plicht tot schadebeperking volledig heeft nageleefd. Dit geldt ook voor de kosten die opdrachtgever maakt tot vergoeding van, verweer tegen of voorkoming van zulke vorderingen van derden.
 6. Arjo B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere beroepsaansprakelijkheid is, voor zover de wet dit toelaat, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Artikel 11: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Arjo B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan opdrachtnemer worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Tekortkomingen van Arjo B.V. in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Arjo B.V. toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 3. Indien Arjo B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is Arjo B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die ontstaan door het uitvoeren van de opdracht, worden na voltooiing van de opdracht, voor zover zij aan Arjo B.V. toebehoren en voor overdacht vatbaar zijn, aan opdrachtgever overgedragen, mits opdrachtgever al hetgeen zij uit welken hoofde ook aan Arjo B.V. verschuldigd is – waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en IE-rechten alsmede rente en kosten – heeft voldaan.
 2. In geval Arjo B.V. bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik maakt van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Arjo B.V. van iedere vordering in dit verband.
 3. Arjo B.V. is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen Arjo B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. Arjo B.V. en gelieerde  vennootschappen blijven echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter.